TIETOSUOJASELOSTE


TIETOSUOJASELOSTE

Selosteessa kuvataan myös periaatteet ja käytännöt, miten Tekufix Oy:ssä käsitellään henkilötietoja.
Tässä Tietosuojaselosteessa olevia kohtia voidaan kohdasta riippuen soveltaa joko yksityishenkilöihin, yrityksiin tai molempiin.
Tekufix Oy noudattaa kaikkien henkilötietojen käsittelyssä voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä, kuten Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679, Suomen tietosuojalakia ja lakia sähköisten viestinnän palveluista 2014/917 ("Tietosuojasäännökset"), henkilötietoja käsitellessään.

REKISTERINPITÄJÄN TIEDOT

Tekufix Oy (y-tunnus 2279239-5)

Kaletantie 20, 41120 PUUPPOLA

Tietosuojavastaava
Teemu Kuronen
Tekufix Oy

Kaletantie 20, 41120 PUUPPOLA, tekufix@gmail.com

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA PERUSTE

Alla on kuvattu henkilörekisterikohtaisesti mitä henkilötietoja Tekufix Oy kerää, henkilötietojen käsittelytarkoitukset, käsittelyn oikeusperusteet ja tietojen luovutukset.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Tilaajatietojen käsittely perustuu lakiin Sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) ja tietoja käytetään yhteystietopalvelun muodostamiseksi sekä sen tarjoamista varten.
Tekufix Oy käyttää rekisteritietoja yhteystietopalveluiden ja niihin läheisesti liittyvien lisäarvopalvelujen tuottamiseen ja tarjoamiseen. Rekisteritietoja hyödynnetään mm. Tekufix Oy:n markkinoinnissa.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Tilaajatietokannassa olevien henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Lakisääteinen velvoite on laki Sähköisen viestinnän palveluista (917/2014).
Lisäarvopalveluiden eli perinteisen suoramarkkinoinnin osalta käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tekufix Oy hankkii päättäjärekisterissä oleviin yrityksiin, julkishallinnon organisaatioihin, yhdistyksiin, säätiöihin sekä elinkeinonharjoittajiin liittyviä tietoja omien sisäisten tietolähteiden lisäksi tarkoituksenmukaisista ulkoisista tietolähteistä. Pääsääntöiset tietolähteet ovat:YTJ (Kaupparekisterin ja verohallinnon yhteinen yritys- ja yhteisörekisteri), Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteri, Suomen Asiakastieto Oy ja Tilastokeskus. Lisäksi henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

HENKILÖTIETOJEN/YRITYSTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilö/yritystietoja käsitellään Tekufix Oy:n palveluihin liittyvien yritys-asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, profilointiin, segmentointiin taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä mainonnan kohdentamiseen.

HENKILÖ/YRITYSTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan Tekufix Oy-tilin rekisteröitymisen hyväksymään sopimukseen, oikeutettuun etuun, lakisääteiseen velvoitteeseen sekä suostumukseen. Palveluiden tuottamisen, asiakasviestinnän ja laskutuksen osalta käsittelyperusteena on sopimus; palveluiden kehittämisen ja käytön analysoinnin sekä perinteisen suoramarkkinoinnin osalta käsittelyperusteena on sopimus sekä oikeutettu etu; sähköisen suoramarkkinoinnin osalta käsittelyperusteena on suostumus; sijaintitiedon osalta käsittelyperusteena on suostumus; kohdennetun mainonnan osalta käsittelyperusteena on suostumus sekä oikeutettu etu; tositteiden käsittelyn sekä rikosten selvittämisen osalta käsittelyperusteena on lakisääteinen velvoite. Asiakkaan antamien arviointien osalta käsittelyperusteena on sopimus ja oikeutettu etu.

Asiakasrekisterin tietoja voidaan yhdistää Tekufix Oy:n ja sen asiakkaiden sivuilla olevaan evästetunnisteeseen. Evästeisiin tallennetaan Tekufix Oy:n asiakasrekisteriin perustuvaa ryhmätason tietoa (ennuste- ja ostokäyttäytymisluokat taikka sukupuoli tai ikä). Tiedot pseudonymisoidaan niin, ettei yksittäistä käyttäjää voida henkilökohtaisesti tunnistaa tiedoista tai niiden yhdistelmästä.

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖ/YRITYSTIEDOT

Tekufix Oy voi käsitellä kuluttaja- ja yritysasiakkaiden asiakasrekisterissä alla lueteltuja henkilötietoja. Tekufix Oy voi informoida tietoja kerätessään, mitkä tiedot ovat palveluiden käytön edellytys, ja mitkä tiedot rekisteröity voi antaa halutessaan:

Nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumerotiedot suoramarkkinointiluvista ja -kielloista, Tekufix Oy:n palveluiden käyttöön liittyvät tunnistautumistiedot, tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot, mielenkiinnon kohteet, sekä tiedot palveluiden ja tarjottujen etujen käytöstä Traficomin liikennetietojärjestelmän, Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän ja muiden rekistereiden tietojen perusteella muodostetut kohdentamistiedot, tilastolliseen analyysiin perustuvat ennusteet, jotka kuvaavat henkilön/yrityksen ominaisuuksia ja käyttäytymistä, postiosoite, ammatti, syntymävuosi, IP-osoitesijaintitieto ja henkilötunnus (kun asiakas tilaa fi-verkkotunnusta, Viestintäviraston vaatimus)

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään Tekufix Oy:n palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilö/yritystietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, luottotietorekistereistä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä, Suomen Numeropalvelu Oy:n tietokannasta, Traficomista sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Tekufix Oy ei luovuta, myy eikä muutoin tarjoa henkilö/yritystietoja ulkopuolisille muuhun kuin Tekufix Oy:n omiin markkinointitarkoituksiin.

HENKILÖ/YRITYSTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilö/yritystietoja säilytetään lähtökohtaisesti niin kauan kuin Tekufix Oy katsoo sen tarpeelliseksi tai kunnes henkilö/yritys pyytää sen poistamista.

YRITYSASIAKKAIDEN ASIAKASREKISTERI

Henkilörekisteri muodostuu Tekufix Oy:öön sopimussuhteessa olevien oikeushenkilöiden (yritykset, julkishallinnon organisaatiot, yhdistykset, säätiöt sekä elinkeinonharjoittajat) yhteyshenkilöistä.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään Tekufix Oy:n yrityspalveluihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää Tekufix Oy:n suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä verkkomarkkinoinnin kohdistamiseen. Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan käyttää myös Tekufix Oy:n päättäjärekisterin päivittämiseen.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen sekä rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Oikeushenkilön osalta kerätään yrityksen perustietojen lisäksi seuraavia oikeushenkilön yhteyshenkilöitä koskevia henkilötietoja:

Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, postiosoite, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot, ammattikäyttäjän tai yhteyshenkilön nimityönantajayrityksen nimi ja y-tunnusasiakkuuteen, muuhun asialliseen yhteyteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten hankitut palvelut aloitus- ja lopetustietoineen, sopimukseen liittyvät myyjätiedot, palveluiden käyttöön liittyvät tunnistautumistiedot ja tiedot palveluiden ja tarjottujen etujen käytöstätiedot suoramarkkinointiluvista ja -kielloista, tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedotyritysasiakaspalvelun yhteydenotot, tukipyynnöt ja työpyynnöt, asiakaspuheluiden nauhoitus ja asiakaspalvelutilanteisiin liittyvä muun viestinnän (esim. chat) tallennus Tekufix Oy:n liikennetietojärjestelmän, Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän ja muiden rekistereiden tietojen perusteella muodostetut kohdentamistiedot, yrityksen ja yrityspäättäjän ominaisuuksia ja käyttäytymistä liike-elämässä kuvaavat tilastolliset ennusteet, IP-osoite, syntymäaika (domainpalveluissa, jos y-tunnusta ei ole saatavilla).

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään säännöllisesti asiakassuhteen aikana, Tekufix Oy:n palveluihin rekisteröitymisen yhteydessä, Tekufix Oy:n palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilö/yritystietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, luottotietorekistereistä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä, Suomen Numeropalvelu Oy:n tietokannasta, Traficomista sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Tekufix Oy ei luovuta, myy eikä muutoin tarjoa henkilö/yritystietoja ulkopuolisille muuhun kuin Tekufix Oy:n omiin markkinointitarkoituksiin.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Tekufix Oy säilyttää henkilö/yritystietoja aina niin kauan kuin Tekufix Oy katsoo sen tarpeelliseksi tai kunnes henkilö/yritys pyytää sen poistamista. Asiakassuhteen päättymisestä huolimatta yritysasiakkaan yhteystietoja voidaan käsitellä suoramarkkinoinnin lähettämiseksi. Mikäli rekisteröity kieltäytyy markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytetään tieto kiellosta ja yhteystiedoista, jotta kiellon noudattaminen voidaan varmistaa.

PÄÄTTÄJÄREKISTERI

Tekufix Oy tallentaa yritystietokantaansa yrityksien, julkishallinnon organisaatioiden, yhdistysten, säätiöiden sekä elinkeinonharjoittajien perustietoja, taloustietoja ja toimialaluokituksia sekä näiden päättäjien tietoja. Päättäjärekisteri muodostuu yritystietokannan sisältämistä henkilötiedoista. Päättäjillä tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilöitä, jotka asemansa perusteella tekevät työtehtäviinsä kuuluvia päätöksiä työnantajansa nimissä ja lukuun.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Päättäjärekisterin sisältämiä henkilötietoja käsitellään Tekufix Oy:n palveluihin liittyvien yritysasiakassuhteiden luomiseen, ylläpitämiseen, hoitamiseen sekä Tekufix Oy:n yritysasiakkaille tarjottavien palveluiden tarjoamisessa.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Päättäjärekisterin sisältämien henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi sekä käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa voidaan pitää oikeutetun edun toteuttamiseksi suoritettuna. Lisäksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) luvun 24 mukaisesti suoramarkkinointia yhteisölle saa harjoittaa, jollei tämä ole sitä nimenomaisesti kieltänyt.

Tietosuoja-asetusta tukevan tietosuojalain (1050/2018) pykälä 4 mukaisesti henkilötietoja saa käsitellä yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi, jos kysymys on henkilön asemaa, tehtäviä sekä niiden hoitoa julkisyhteisössä, elinkeinoelämässä, järjestötoiminnassa tai muussa vastaavassa toiminnassa kuvaavista tiedoista siltä osin kuin käsittelyn tavoite on yleisen edun mukainen ja käsittely on oikeasuhtaista sillä tavoiteltuun oikeutettuun päämäärään nähden.

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Päättäjärekisteri sisältää tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn tehtäviä, asemaa tai toimintaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä ja sitä käytetään hänen työtehtäviinsä liittyvän informaation lähettämiseen:

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tehtävä ja asema yrityksessä, markkinointiluvat ja -kiellot, yrityksen perustiedot ja taustamuuttujat, yrityksen ja yrityspäättäjän ominaisuuksia ja käyttäytymistä liike-elämässä kuvaavat tilastolliset ennusteet

Lisäksi rekisterissä voi olla rekisteröidyn itsensä antamia tai muutoin rekisteröidyn suostumuksella kerättyjä lisätietoja (esim. rekisteröidyn ammatilliset kiinnostuksen kohteet) ja mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tekufix Oy hankkii päättäjärekisterissä oleviin yrityksiin, julkishallinnon organisaatioihin, yhdistyksiin, säätiöihin sekä elinkeinonharjoittajiin liittyviä tietoja omien sisäisten tietolähteiden lisäksi tarkoituksenmukaisista ulkoisista tietolähteistä. Pääsääntöiset tietolähteet ovat:

YTJ (Kaupparekisterin ja verohallinnon yhteinen yritys- ja yhteisörekisteri), Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteri, Suomen Asiakastieto Oy ja Tilastokeskus. Lisäksi henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

YRITYSASIAKKAAN JA TEKUFIX OY:N VELVOLLISUUDET

Rekisterinpitäjänä toimiessaan yritysasiakas varmistaa henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Yritysasiakas arvioi ja määrittää myös henkilötietojen käsittelyn rekisteröidyille aiheuttamat riskit. Lisäksi yritysasiakkaan on rekisterinpitäjänä noudatettava rekisteröityihin liittyvää tiedotusvelvollisuutta.

Tekufix Oy henkilötietojen käsittelijänä suorittaa tietojen käsittelyä rekisterinpitäjän lukuun ja on toteuttanut palvelun osalta riittävät asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimet niin, että käsittely täyttää tietosuojalainsäädännön vaatimukset.

REKISTERÖITYJEN OIKEUDET

Rekisteröity voi ottaa yhteyttä Tekufix Oy:n tietosuojavastaavaan henkilötietojen käsittelyyn ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä kysymyksissä

Teemu Kuronen
Tekufix Oy
Kaletantie 20, 41120 PUUPPOLA, sähköposti tekufix@gmail.com

Tiettyjen rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi (oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus tietojen poistamiseen) Tekufix Oy:n rekisterinpitäjänä pitää pystyä tunnistamaan rekisteröity ja vahvistamaan rekisteröidyn henkilöllisyys tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Jos Tekufix Oy:llä on perusteltua syytä epäillä pyynnön tehneen henkilön henkilöllisyyttä, voimme pyytää toimittamaan lisätiedot, jotka ovat tarpeen henkilöllisyyden varmistamiseksi.

OIKEUS SAADA PÄÄSY TIETOIHIN

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, myös oikeus pyytää kopio Tekufix Oy:n käsittelemistä henkilötiedoista.

Tarkastuspyynnön voi lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Teemu Kuronen
Tekufix Oy
Kaletantie 20, 41120 PUUPPOLA, sähköposti tekufix@gmail.com

Tarkastuspyynnön sisältö (päättäjätietokanta, yritysasiakkaiden asiakasrekisteri):

Nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, yrityksen nimi ja y-tunnus, jossa rekisteröity toimii päättävässä asemassa, missä muodossa haluat tiedot (postitse vai sähköisessä muodossa)

Kun tarvittavat tiedot sisältävä pyyntö on saapunut Tekufix Oy:lle, vastaamme siihen 30 päivän kuluessa.

Tietojen kysely on maksutonta. Mikäli rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä tai esittää uuden tarkastuspyynnön kuuden (6) kuukauden sisällä edellisestä tarkastuspyynnöstä, Tekufix Oy voi veloittaa hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisua.

OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN

Rekisteröity voi pyytää henkilötietojen poistamista, jos niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai niitä käsitellään lainvastaisesti.

OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUS

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus, johon käsittely on perustunut.

OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Oikeusministeriön yhteydessä toimii kansallisena valvontaviranomaisena tietosuojavaltuutettu. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuojalainsäädäntöä.

MUUT KÄYTTÖTARKOITUKSET:  MARKKINATUTKIMUKSET

Tekufix Oy haluaa jatkuvasti parantaa tuotteitaan ja palveluitaan vastaamaan paremmin asiakkaiden tarvetta. Tämän vuoksi rekisteröityihin voidaan ottaa yhteyttä markkinatutkimuksiin liittyen. Tekufix Oy voi myös toteuttaa yritysasiakkaiden puolesta markkinatutkimuksia ja asiakastyytyväisyyskyselyjä. Kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan kyseistä käyttöä varten ja kerätyt tiedot tuhotaan säännöllisesti. Rekisteröidyllä on aina mahdollisuus valita, haluaako osallistua markkinatutkimukseen tai kyselyyn, eli käsittely perustuu suostumukseen.

HENKILÖTIETOJEN JAKAMINEN

Tekufix Oy ei luovuta, myy eikä muutoin tarjoa henkilö/yritystietoja ulkopuolisille muuhun kuin Tekufix Oy:n omiin markkinointitarkoituksiin.

MUUTOKSET

Tämä Tietosuojaseloste korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Tekufix Oy päivittää tätä Tietosuojaselostetta toimintansa ja palveluidensa kehittymisen myötä. Päivitykset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Päivitykset voi tarkistaa Tekufix Oy:n verkkosivustolta, jossa näytetään aina viimeisin Tietosuojaseloste. Tekufix Oy voi lisäksi, mikäli katsoo sen olevan tarkoituksenmukaista, ilmoittaa rekisteröidyille Tietosuojaselosteen muutoksista sähköisellä ilmoituksella.

Viimeisin päivitys: 19.5.2023